GUARA MENDILERROA

Vascalatzaileen hurrengo irteera asteburu bat izango da, ekainaren 10ean eta 11n Guara mendilerroan amildegiak jaisteko.

Ibai asko isurtzen dira iparraldetik hegoaldera mendilerroan zehar. Nagusiak mendigunearen iparraldean jaiotzen dira, eta bertatik igarotzen dira, higadurak denborarekin sortu dituen kanoi ikusgarriei esker. Amildegiak astean bertan aukeratuko dira, uneko emarien eta baldintzen arabera. Hitzordua ostiral iluntzean izango da, aste horretan bertan emango den topagunean. Izen-ematea Klubeko idazkaritzaren bidez egingo da, aurrez aurre, telefonoz edo posta elektronikoz, ekainaren 6a baino lehen.

Garraioa bitarteko propioen bidez egingo da. Hala ere, ibilgailuen kopurua minimizatzeko, ibilgailurik ez duten beste pertsona batzuk hartzeko prest dauden parte-hartzaileak, edo, besterik gabe, izena ematean horren berri emateko prest daudenak.

Federatuta egotea nahitaezkoa da; beraz, bazkide ez diren parte-hartzaileek indarrean dagoen federatu-txartelaren edo kirol-jardueraren aseguru baliokidearen argazki bat erantsi beharko dute inskripzioan, egiaztatu ahal izateko.

Oharra: CVCEn Vascalatzaileak ataleko jarduerak, berariaz aipatzen ez badira, ez dira ikastaro edo jarduera gidatuak. Kirolari trebeen eta autonomoen topaketak dira, kirol-jarduera horren berezko arriskuak une oro kudeatzeko. Parte-hartzaileek berek hartuko dituzte beren gain arrisku horiek, jakin baitakite, jarduerak irauten duen bitartean, parte-hartzaileek berek osatuko dituztela taldeak, eta ez dagoela jardueraren garapena kudeatuko duen gidaririk/monitorerik.

Parte-hartzaile guztiek gai izan behar dute, gutxienez, sakan batetik aurrera egiteko teknika egokia erabiliz (ibiltzea, igotzea edo desitxuratzea, salto egitea, igeri egitea, urpean igeri egitea edo rapelatzea), azkar-burukoak muntatu eta desmuntatzeko (enbragagarriak eta berreskuragarriak), sokaz rapelatzeko (aparatu egokiak erabiliz) eta horien blokeoa eta desblokeoa ezagutzeko, soka (k) behar bezala kudeatzeko eta, behar izanez gero, soka batetik gora egiteko.

Gainera, talde bakoitzak talde-materiala (sokak (progresiokoak eta sorospen-laguntzaileak), saka-materiala, txalupa estankoa, buruak muntatzeko materiala eta botikina) eta banakakoa (neopreno osoa, barrankismo-arnesa, bi deskentsore, auto-sorospenerako materiala (blokeatzailea) soka finko bidez igotzeko eta/edo bildotsa (s) macharderako, 120 cm-ko dyneema-zinta, labana eta basatia), ainguraketa-kaboak eta ezinbesteko kaskoa izan beharko ditu, baldintza onetan.

Parte-hartzaileek federazio-lizentziak edo dagokion jarduerarako estaldura baliokidea duten kirol-jarduerarako aseguruak izan beharko dituzte.

 

 

La próxima salida de Vascalatzaileak será una quedada de fin de semana para practicar descenso de barrancos en la Sierra de Guara los días 10 y 11 de Junio.

Son varios los ríos fluyen de norte a sur a través de la sierra. Los principales nacen al norte del macizo y pasan a través del mismo gracias a espectaculares cañones que ha creado la erosión con el tiempo. La elección de los barrancos a descender se decidirá la misma semana en función de los caudales y condiciones del momento. La quedada será el viernes al anochecer en el punto de encuentro que se facilitará esa misma semana. La inscripción se realizará a través de secretaría del Club de forma presencial, telefónica o por email antes del martes 6 de Junio.

El transporte se realizará por medios propios. No obstante, para minimizar el número de vehículos, los participantes que estén dispuestos a acoger a otras personas que no dispongan de vehículo, o simplemente para completarlos que lo comuniquen al realizar la inscripción.

Estar federado es obligatorio por lo que los participantes no socios deberán adjuntar en su inscripción una fotografía de la tarjeta de federado o seguro de actividad deportiva equivalente en vigor para su comprobación.

Nota: Las actividades de la sección Vascalatzaileak del CVCE, salvo mención expresa, no constituyen cursos o actividades guiadas. Son encuentros de deportistas competentes y autónomos para gestionar en todo momento los riesgos inherentes a esta actividad deportiva; riesgos que serán asumidos por los propios participantes, conocedores de que, durante la actividad los grupos estarán formados por los propios participantes, sin que exista un guía/monitor que gestione el desarrollo de la misma.

Todas las personas participantes deberán al menos ser capaces de: progresar por un barranco utilizando la técnica adecuada (andar, trepar o destrepar, saltar, nadar, bucear o rapelar), montar y desmontar cabeceras de rápel desembragables y recuperables, rapelar por cuerda usando aparatos adecuados así como conociendo el bloqueo y desbloqueo de los mismos, gestionar correctamente la(s) cuerda(s) y, eventualmente, progresar por cuerda en ascenso en caso de que fuera necesario.

Además cada grupo deberá de contar con el material grupal (cuerdas (de progresión y auxiliar de socorro), saca, bote estanco, material para montaje de cabeceras y botiquín) e individual (neopreno completo, arnés de barranquismo, dos descensores, material de auto-socorro (bloqueador(es) para ascenso por cuerda fija y/o cordino(s) para machard, una cinta dyneema de 120 cm, navaja y silvato) , cabos de anclaje y casco imprescindible) adecuado y en buenas condiciones.

Las personas participantes deberán de estar en posesión de las correspondientes licencias federativos o seguros de actividad deportiva con cobertura equivalente para la actividad correspondiente.